LexWill Oy - Lakitoimisto Oulussa

Lakipalvelut

Lakipalvelut Oulussa ja Pohjois-Suomessa

LexWill Oy on oululainen lakitoimisto, jonka erityisosaaminen on perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä kiinteistöihin liittyvässä juridiikassa. Lakitoimiston kautta saat tarvittaessa lakiapua myös kaikkiin muihin lakiasioihin valitusten laadinnasta veroasioihin ja oikeudenkäynteihin. Tutustu lakipalveluihin ja hinnastoon jäljempänä.

Toimistoni sijaitsee Oulun keskustassa osoitteessa Uusikatu 23 A 23, 90100 Oulu.

Oikeudenkäynti

Oikeudenkäynnissä riita- tai rikosasiaoissa sinua voi edustaa vain henkilö, jolla on kelpoisuus toimia oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäyntiä varten saat aina valita itse haluamasi edustajan. Oikeudenkäynnin kustannuksiin on mahdollista saada apua oikeusturvavakuutuksesta, joka tavallisesti sisältyy osana kotivakuutukseen. Vähävaraisella henkilöllä puolestaan voi olla mahdollisuus saada oikeusapua valtionvaroista, jolloin valtio voi korvata oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut kokonaan tai osittain.

Oikeudenkäyntien osalta toimialueeni on koko Suomi. Selvitän tarvittaessa mahdollisuutesi käyttää oikeusturvavakuutusta tai mahdollisuutesi saada oikeusapua. Oikeudenkäynneissä lakitoimistoni hinnoitteluperusteena on toimenpiteisiin, lakiin ja hyvän asianajajatavan mukaisiin tapaohjeisiin perustuva tuntihinnoittelu.

Perintösuunnittelu

Testamentti, edunvalvontavaltuutus ja muut perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat ovat aina yksilöllisiin tarpeisiin laadittavia asiakirjoja. Testamentti tai edunvalvontavaltuutus voi mennä laadinnan osalta pieleen monella tapaa, sillä asiakirjoille on asetettu laissa monia ankaria muotovaatimuksia. Testamentti tai edunvalvontavaltuutus voi olla hyvä tai huono myös sisällöllisesti, mikäli se ei vastaa sisällöltään yksilöllisiin tarpeisiin oikealla tavalla. Suunnittelemalla ja ajoittamalla asiakirjojen laadinnan oikein voit välttää useita sudenkuoppia esimerkiksi perintöverosuunnittelussa ja varmistat, että asiasi tulevat sujuvasti hoidetuksi kaikissa tilanteissa.

Suhteellisesti lahjaverotus on jonkin verran perintöverotusta kevyempää. Perintö- tai lahjaverojen määräytymiseen vaikuttaa henkilön läheisyyssuhde lahjanantajaan tai perinnönjättäjään. Perintö- ja lahjaverotuksessa on useita hyödyllisiä huojennuksia, joita on mahdollista hyödyntää asioiden suunnittelussa etukäteen jo omana elinaikana. Ajoittamalla toimenpiteet oikein sekä huolellisella verosuunnittelulla on mahdollista säästää lopullisissa perintöveroissa huomattavia summia. Verosuunnittelun lisäksi asiakirjojen laadinnassa on mahdollista ottaa huomioon myös puolison aseman turvaavia näkökulmia, joten etukäteen suunnittelusta on tässä tapauksessa huomattavaa hyötyä. 

Näiden tärkeiden asioiden hoitamiseen saat kauttani lakipalvelut Oulussa ja muualla Suomessa myös etäpalveluna. Testamentin, edunvalvontavaltuutuksen tai lahjakirjan hinta sovitaan yleensä selvissä asioissa ennen toimeksiantoa kiinteäksi kertapalkkioksi, jolloin sinulle ei tule ylimääräisiä lisäkustannuksia.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitus on pakollinen henkilön kuoleman jälkeen pidettävä toimitus. Perunkirjoitus täytyy järjestää 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksessa henkilön jälkeen laaditaan perukirja, jolla on useita käyttötarkoituksia. Perukirja toimii ensisijaisesti vainajan omaisuusluettelona, johon on kirjattu ylös vainajan varat ja velat. Lisäksi perukirja toimii myös osakasluettelona, sillä siihen kirjataan myös vainajan oikeudenomistajat eli perilliset ja testamentinsaajat. Perukirjan perusteella määrätään myös perintöverot, minkä lisäksi perukirja luo pohjan tulevalle perinnönjaolle.

Näin ollen varojen arvostaminen ja merkintä asiakirjaan on tärkeää verojen pienentämiseksi ja asioidenhoidon sujuvoittamiseksi. Perinnönjaosta on syytä sopia aina kirjallisesti, minkä lisäksi perinnönjako olisi syytä hoitaa ajallisesti läheisessä yhteydessä perunkirjoituksen kanssa asioiden selvyyden vuoksi.

Avustan yksityishenkilöitä perukirjojen laadinnassa ja perinnönjakojen suorittamisessa Oulun talousalueella ja Oulua lähimpinä sijaitsevissa maakunnissa. Ennen toimeksiannon vastaanottamista lakitoimistoni antaa pyydettäessä kustannusarvion perunkirjoituksen järjestämisestä tai perinnönjakosopimuksen laatimisesta. Laajemmissa ja paljon työtä vaativissa tai riitaisissa kuolinpesissä perunkirjoituksen tai perinnönjaon laskutusperuste voi olla toimenpiteisiin perustuva ennalta sovittava tuntihinta. Lähtökohtaisesti pyrin kuitenkin sopimaan kiinteän palkkion asianhoidosta.

Kauppakirjat, lahjakirjat ja vaihtokirjat

Omaisuuden luovutus on mahdollista toteuttaa joko kauppana, lahjana tai omaisuuden vaihtona. Luovutuskirjojen laadinnassa on syytä ottaa huomioon monia seikkoja aina kauppahinnasta mahdollisiin myöhempiin vastuukysymyksiin ja verotukseen liittyviin asioihin. Luovutettavan omaisuuden laatu asettaa joitakin vaatimuksia luovutuskirjojen sisällölle. Kiinteistöjen luovutuskirjat on laadittava aina kirjallisesti, minkä lisäksi luovutuskirjan pätevyys vaatii kaupanvahvistajan käyttämistä. Ilman kaupanvahvistajan allekirjoitusta ja kaupanvahvistajan käyttämistä kiinteistön luovutus on pätemätön eli sillä ei ole oikeusvaikutuksia osapuolten kesken eikä sivullisiin nähden, minkä lisäksi ostaja ei saa kirjatuksi omistusoikeuttaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kiinteistöllä tarkoitetaan lainsäädännössä eräitä maanomistuksen yksikköjä, joiden omistusoikeus kirjataan maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kaikki muu omaisuus paitsi edellä mainitut kiinteistöt on luonteeltaan irtainta omauusuutta. Irtaimen omaisuuden luovuttamiselle, kuten esimerkiksi asunto-osakkeen kaupalle tai pörssiosakkeiden lahjoittamiselle, ei ole asetettu samanlaista muotovaatimusta kaupanvahvistajan käyttämiseksi luovutustilanteessa kuin kiinteistön luovutuksessa.

Lakitoimistoni kautta järjestyy apu erilaisiin omaisuuden luovutustilanteisiin asiakirjojen laadinnan ja myös kaupanvahvistusten osalta. Luovutuskirjojen osalta veloitan aina toimeksiannon aluksi sovittavan kiinteän kertapalkkion sekä kiinteistöjen luovutusten yhteydessä kaupanvahvistuspalkkion viranomaismaksuna. Tarvittaessa avustan myös ilmoitusten tekemisessä verottajalle ja maanmittauslaitokselle.

Palveluiden hinnat

Hinnoittelu perustuu kulloinkin kyseessä olevan asian työmäärään. Laajemmissa asiakokonaisuuksissa tai työmäärältään tavallisesta poikkeavista asioissa voidaan myös asiakirjapalveluissa käyttää tuntihintaa. Sovitun palkkion lisäksi veloitetaan myös asianhoidosta aiheutuvat viranomaismaksut, kuten virkatodistusten hankintakulut tai kaupanvahvistajan palkkio.

Palvelu Hinta
Avioehtosopimus (hinta ei sisällä viranomaismaksua rekisteröinnistä) alk. 240€
Testamentti alk. 350€
Edunvalvontavaltuutus alk. 350€
Irtaimen luovutuskirjat (kauppakirjat, lahjakirjat tai vaihtokirjat) alk. 350€
Kiinteistöjen luovutuskirjat (kauppakirjat, lahjakirjat tai vaihtokirjat) alk. 450€
Kaupanvahvistuspalkkio 128€ (alv. 0%)
Perunkirjoitus tai perinnönjakosopimus alk. 700€
Ositukset ja omaisuuden erottelut alk. 700€
Normaali tuntihinta (voidaan sopia tapauskohtaisesti alemmaksi tai korkeammaksi) 310,00€
Oikeusapuasioissa tuntihinta (hinta perustuu lakiin) 136,40€

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton kuten myös lyhyt alkuneuvottelu, jonka maksimipituus on 15 minuuttia.

Hinnat ovat alkaen hintoja ja ne sisältävät ALV-osuuden 24%.

Kysy lisätietoja

Älä turhaan mieti lakiasiaasi yksin, vaan ota yhteyttä osaavaan lakimieheen. Selvitetään asiasi yhdessä ja keksitään tilanteeseesi parhaiten sopivin ratkaisu. Ensimmäinen yhteydenotto ja lyhyt alkuneuvottelu ovat aina maksuttomia.

Tapaaminen voidaan sopia toimistolleni osoitteeseen Uusikatu 23 A 23, 90100 Oulu tai muuhun tapaamiseen sopivaan paikkaan. Teen myös kotikäyntejä sekä palvelen asiakkaitani myös ilta- ja viikonloppuaikoina.